ПОКАНА 

Синдикалният съвет /Управителен съвет/ на сдружение Моряшки синдикат на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22.2 от Устава свиква Извънредно изборно делегатско /общо/ събрание 31 март 2023 г. от 11 часа в седалището на сдружението в гр. Варна, ул. „Панагюрище“ 17, зала №13, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на Синдикален /управителен/
съвет
2. Избор на Председател на Моряшки
синдикат
3. Избор на Заместник председател на
Моряшки синдикат
4. Разни

Писмените материали свързани с Извънредното изборно делегатско /общо/ събрание на членовете на сдружението са на разположение на членовете в седалището на сдружението.

Регистрацията на делегатите се осъществява на
31 март 2023 г. от 10.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.


и.д. председател на Моряшки синдикат:

Павел Брайнов-Чавеев


ПОКАНА 

Синдикалният съвет на Моряшки синдикат на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1 от Устава си свиква Редовно отчетно-изборно делегатско събрание от 14 часа на 14 – 15 април 2022 г. в конферентна зала на хотел “Естрея”, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.04.2017 г.- 31.03.2022 г.
2. Отчетен доклад на Финансово-ревизионната комисия.
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал.
4. Избор на Председател на Моряшки синдикат. Избор на Зам. председател на Моряшки синдикат. Определяне състав на Синдикалния съвет. Избор на Финансово – ревизионна комисия и на делегати на IX-ти Конгрес на КНСБ.

Регистрацията на делегатите се осъществява на
14 април 2022 г.
От 05 април до 12 април – получаване на материали, делегатски карти и пълномощни в стая № 6 на ул. “Панагюрище” 17.

За подробности Виж в Раздел Документи на http://www.ssbvarna.org


П О К А Н А 

Синдикалният съвет на Моряшки синдикат на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1 от Устава си свиква Редовно отчетно-изборно делегатско събрание от 14 часа на 20 – 21 април 2017 г. в конферентна зала на хотел “Естрея”, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.04.2015 г.- 31.03.2017 г.
2. Отчетен доклад на Финансово-ревизионната комисия.
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал.
4. Избор на Председател на Моряшки синдикат. Определяне състав на Синдикалния съвет и Подгласници на Синдикален съвет. Избор на Финансово – ревизионна комисия и на делегати на VIII-ми Конгрес на КНСБ.

Регистрацията на делегатите се осъществява на
20 април 2017 г.
От 10 април до 18 април – получаване на материали, делегатски карти и пълномощни в стая № 6 на ул. “Панагюрище” 17.

За подробности Виж в Раздел Документи на www.ssbvarna.orgСледваща