За Синдиката 
Това е свободен професионален съюз, създаден да защитава и подпомага интернационално икономически и социални интереси на всички видове транспортни работници и на техните профсъюзи.

Тя се обявява за защита на демокрацията и свободата и се противопоставя на колониализма, империализма, тоталитаризма и агресията във всички техни форми и е против всякаква дискриминация на базата на цвят на кожата, националност, пол, раса или вяра.

Нейните действия ще се ръководят от Конституцията, в която терминът ITF да се разбира Международна федерация на транспортните работници. Английският текст ще се приема за автентичната версия във всички случаи, изискващи интерпретиране на тази конституция.

За улеснение при работа, членството на присъединилите
се организации е разделено на следните индустриални секции: